Zasady wejścia osoby postronnej

na teren budynku Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie

 

Kontrola nad tym, kto wchodzi na teren szkoły, ma wpływ na realne bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

W Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie są upoważnieni pracownicy (p. szatniarki), które przestrzegają wpisywania do specjalnego zeszytu, kto wchodzi na teren szkoły, w jakim celu i na jak długo.

Odwiedzający szkołę nie mogą zakłócać jej pracy.

 

1.       Zarówno rodzice jak i osoby postronne nie mogą swobodnie poruszać się po całym budynku szkoły, nie mogą zakłócać jej pracy.

2.       Każdorazowe wejście osób obcych na teren szkoły musi być zarejestrowane.

3.       Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni zgłosić dyżurującemu przy wejściu pracownikowi obsługi, z kim chcą się spotkać oraz podać swoje imię i nazwisko. Pracownik obsługi prosi o wpisanie do specjalnie w tym celu założonego zeszytu danych personalnych, godziny i celu wizyty.

4.       Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do boksów szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej. Ci, którzy odbierają dziecko ze szkoły powinni oczekiwać na nie w wyznaczonym miejscu.

5.       W przypadku odmowy podporządkowania się obowiązującemu w szkole regulaminowi, o zdarzeniu należy poinformować dyrektora szkoły.

 

Podstawa prawna:

 

 

WYKAZ OPRACOWANYCH I OBOWIĄZUJĄCYCH W GIMNAZJUM NR 3 PROCEDUR POSTĘPOWANIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1.       Procedury wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.:

v  Procedury postępowania, gdy uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,

v  Procedury postępowania, gdy jest podejrzenie, ze na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

v  Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominająca narkotyk,

v  Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk,

v  Postępowanie wobec ucznia  - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa,

v  Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego,

v  Metody współpracy szkoły z policją.

2.       Procedury postępowania nauczycieli w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

©       Spis ważnych telefonów i zasad korzystania z numeru 112.

©       Podstawy prawne stosowanych procedur,

©       Ochrona nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przed niepożądanym zachowaniem uczniów i rodziców,

©       Procedury w rozwiązywaniu problemów w relacjach uczeń – nauczyciel,

©       Zarządzenie nr 29 z dnia 20.02.2013 r. Dyrektora w sprawie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole,

©       Wypadek ucznia w szkole,

©       Podejrzenie kradzieży,

©       Powiadamianie przez dyrektora szkoły sądu rodzinnego o podejrzeniu molestowania,

©       Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy,

©       Mobbing i bullying w szkole,

©       Zapobieganie dyskryminacji ze względu na wygląd,

©       Zasady komunikacji z roszczeniowym rodzicem,

©       Procedury postępowania w przypadku, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego,

©       Procedury postępowania w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela,

©       Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej wśród uczniów,

©       Postępowanie w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy,

©       Zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,

©       Fobia szkolna,

©       Samobójstwa dzieci i młodzieży,

©       Walcz z depresją, zanim się rozgości,

©       Groźba kary dyscyplinarnej dla nauczyciela za brak opieki nad uczniem,

©       Komunikat: „W dzień wolny od pracy nie ma obowiązku organizacji opieki w szkole”,

©       Komunikat: „Zdjęcie absolwentów na stronie internetowej szkoły nie wymaga ich zgody”,

©       Ochrona danych osobowych  a prowadzenie dziennika lekcyjnego,

©       Procedury organizacji zabaw szkolnych,

©       Regulamin pracowni chemicznej,

©       Przepisy BHP wykonywania doświadczeń,

©       Regulamin korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej,

©       Regulamin bezpiecznych ćwiczeń, którego przestrzegają nauczyciele wf,

©       Regulamin korzystania z sali gimnastycznej,

©       Regulamin korzystania z siłowni,

©       Regulamin boisk szkolnych PG3,

©       Obowiązek nadzorowania uczniów podczas zajęć na pływalni przez ratownika, instruktora i nauczyciela.

3.       Zasady organizacji wycieczek szkolnych:

ü Bezpieczeństwo – nawet krótka wycieczka szkolna musi mieć swój program,

ü Procedury organizacji wycieczek szkolnych.

4.       Kryzys w szkole:

Ø  Wykaz niezbędnych telefonów,

Ø  Zgłoszenia alarmowe,

Ø  Pożar,

Ø  Powódź,

Ø  Choroba zakaźna,

Ø  Podejrzany przedmiot lub przesyłka w szkole,

Ø  Zagrożenie terrorystyczne,

Ø  Zabójstwo / samobójstwo,

Ø  Próba samobójcza ucznia,

Ø  Kryzys wychowawczy,

Ø  Organizacja ewakuacji,

Ø  Wykaz aktów prawnych.